Sunday, February 23, 2014

Resonance


Reasonable Resonance
The resonance frequency of each vibration can be found using the formula fn = (v/ λn) = (nv/2L). 

Rezonanční frekvence každého vibrací lze nalézt pomocí vzorce
 fn = (v / λn) = (nv/2L).Resonant Frequencies

 The "true" molecular electronic structure is a superposition of all reasonable resonance 
structures. The equivalent structures contribute equally and different structures contribute 
according to their relative importance.

"True" molekulární elektronické struktury je superpozice vší rezonance 
struktury. Ekvivalentní struktury přispívají rovným dílem, a různé struktury přispět 

podle jejich relativní důležitosti.

 Resonance Structure

Any of two or more possible structures of the same compound that have identical geometry but different arrangements of their paired electrons; none of the structures has physical reality or adequately accounts for the properties of the compound, which exists as an intermediate form.

Jedno ze dvou nebo více možných struktur stejné sloučeniny, které mají stejnou geometrii, ale různé uspořádání svých párových elektronů, žádný z konstrukcí má fyzikální realitu, nebo odpovídajícím způsobem tvoří vlastnosti sloučeniny, která existuje jako polotovar.

The Gate was open...


On the other side...